اصول نوازندگی


اصول نوازندگی ، که عدم رعایت آنهامساوی باعدم موفقیت هنرجو و هنرآموز می باشد؛

هفت اصل

1.style
/استیل/

صحیح گرفتن سازو
درست نشستن که برای هرساز مختص به خوداست امادرحالت کلی؛
عادی ترین حالت بدن وانگشتان بدون گرفتگی ماهیچه ها وعظلات بدن.ودورازحالتهایی که باعث آسیب به اعضای بدن باشد-درکتب بهداشت موسیقی بیشترپرداخته شده- 

2.sonorite
/سونوریته/

یا صدادهی
بهترین شفافترین وژوست ترین صدای ساز که ازپرده هایادستانهای ساز قابل اخذاست.همچنین درمراحل حرفه ای تسلط نوازنده به سونوریته های مختلف درسبکهای متفاوت ورسیدن به سونوریته یالهجه ی شخصی ومنحصربه فرد

3.Tune
/کوک/

کوک کردن
ساز ودانش کوکهای مختلف سازخصوصا کوکهای متناسب باکاراکترهر دستگاه یاآواز
-به آلبوم کوک سه تار استادعبادی مراجعه شود،درسازسه تار-

4.Rithm
/ریتم یاوزن/

دانش نوازنده ازریتم
وزن خوانی وخوانش فیگورهای ریتمی
بانت وبدون نت
انواع میزان
حفظ ریتم
القاء ریتم
وتغییر حتی تبدیل ریتم
وتوانای تحلیل وتشکیل ریتم

5.Repertuar
/رپرتوار/

یا همان اندوخته ی تاریخی آهنگها قطعات وآثار بزرگان موسیقی هرملیت میباشد درموسیقی های مشرق زمین، ردیف موسیقی و..
بدون تسلط بررپرتوارموسیقی موفقیت دراین رشته ناممکن است هیچ علمی بدون مطالعه وآموزش تجربیات عالمان اون قابل دستیابی نیست

6.Cravitaty
/خلاقیت/

خلاق بودن و نوحس بودن یانوآوربودن درتمام6اصل نام برده شده،

معمولاپدیده ی خلاقیت درهنر،یک امرخدادادی فرض میشودکه به نظرنگارنده انطورنیست خلاقیت ازراه آموزش صحیح وتقویت حواس درونی /که درمقاله ای دیگربیان خواهدشد/قابل پرورش ودستیابی است
به قول مرتضی حنانه؛

"باپشتکار،میتوان جای خلاقیت راپرکرد"

واما

7.Improvise
/بداهه نوازی/

اصلیترن ونهایی ترین مرحله ی نوازندگی وقله ی آرمانهای یک هنرمند نوازنده ی ساز
مرحله ای که محل زایش تمام آثارماندگارموسیقی بوده وخواهدبود
وحتی میتوان گفت رپرتوار هرنوع موسیقی دراین مرحله بوجودآمده
وچه بسا آثاربسیاری هم اکنون وبعدازین به آن رپرتواراضافه شود..

تنها معیارسنجش صحت آن تاکنون

"ماندگاری"

بوده ولاغیر

برخلاف عادت موجود در میان هنرجویان موسیقی ،رسیدن به مرحله هفتم بدون تکمیل وتشکیل پله های قبلی امکان پذیرنبوده ودرحدتجربیات شخصی واولیه خوب است.

نکته ی قابل تامل که انگیزه ی بنده برای نگاشتن این مقاله شد؛

عدم رعایت این اصول دربحت آموزش ازطرف آموزگار باعث پیدایش یأس وناامیدی درهنرجو ودرنهایت رهاکردن روندیادگیری ساز بعداز دویاسه سال 
ورسیدن به نتیجه گیری نادرست وغیرکارشناسانه ی 

"بی استعدادی"

میشود. درصورتی که موسیقی درمرحله ی یادگیری مانند"زبان"
می باشد.وهرکس که قادربه یادگیری زبان دوم خودبوده دریادگیری واجرای رپرتوارموسیقی موفق خواهدبود
پدیده ی استعداد درمراحل آخرقابل بررسی وحتی آموزش میباشد
چنانچه درعلوم کشاورزی با ترمیم
خاک ازیک خاک غیرحاصل خیز-بدون استعداد- خاکی حاصل خیز به وجودمی آید.


مقاله فوق براساس آموخته هایم ازمحضراساتید؛
مسعودحبیبی
حسین مهرانی
مسعودشعاری
مجیدکیانی
صدرامشفقی
وتجربیات شخصیم درمدت فعالیت ونوازندگی در 6 آلبوم منتشرشده موسیقی نوشته شد
امیدوارم مورد استفاده وتوجه هنرجویان وهنرآموزان قرارگرفته باشد


آموزشگاه موسيقى آکورد - بهترین آموزشگاه موسیقی شرق تهران
آدرس آموزشگاه موسیقی: بالاتر از فلکه اول تهرانپارس، خیابان ۱۱۹ (عادل)، نبش خیابان ۱۵۰ غربی، پلاک ۱، واحد ۲
شماره تماس: 02177735603