فلوت سرخپوستى


فلوت سرخپوستى الهام گرفته از طبيعت وحشى امريکاى شمالى همچنين شناخته شده به نام هاى لاکوتا فلوت . کايوا فلوت و ...

به دليل استفاده گسترده ازين ساز بين قبايل مختلف نام هاى زيادى پيدا کرده است، اين فلوت که از ساز هاى بسيار کهن بشريت است .
تا به امروز طرفداران بسيارى پيدا کرده به دليل صداى گرم و عرفانى اين ساز . که در گذشته براى عبادت و رقص هاى مذهبى و همچنين براى نرم کردن دل معشوق خود توسط بوميان آمريکا استفاده مى شده بسيار ساز محبوبى نزد مردم است . جالب است بدانيم ساز هاى اوليه ساخته شده نيز در فواصل دياتونيک کوک مى شدند . و امروزه کوک هاى مرسوم اين ساز گام هاى مينور پنتاتونيک است که حدود يک اکتاو و چند نت گستره صدايى دارد . اين ساز از دو قسمت لوله صوتى و سرساز تشکيل مى گردد که توسط سوتک در ان توليد صدا مى شود .
اين ساز از ابتدا در گستره هاى سوپرانو . التو . تنور و باس ساخته مى شده که هر کدام مخصوص مراسم خاصى بودند و از بامبو و چوب براى ساخت ان استفاده مى کنند اين ساز افسانه ها و داستان هاى زيادى را نقل مى کند و براى بوميان امريکا ساز مقدسى است .